O nas

Wspólnie dla Zdrowia

Jesteśmy organizacją, która integruje podmioty publiczne i prywatne na rzecz rozwoju profilaktyki zdrowotnej.

Naszym głównym celem jest zbudowanie jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej w Polsce.

Założycielami Narodowego Centrum Profilaktyki Zdrowotnej są instytuty badawczo-naukowe i parki naukowo-technologiczne. Docelowo, głównymi akcjonariuszami będzie 16 samorządów województw.

Silne zaplecze naukowo-badawcze oraz instytucjonalne pozwoli wprowadzić efektywny monitoring działań podejmowanych na rzecz poprawy zdrowia naszego społeczeństwa.

Zjednoczenie wysiłków  pozwoli na rozwój innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych dedykowanych zarówno dzieciom, młodzieży, osobom aktywnym zawodowo, jak i seniorom.

Biorąc pod uwagę konieczność stworzenia gremium doradczo-eksperckiego dla opracowania i wdrożenia Narodowego Programu Profilaktyki Zdrowotnej, uwzględniając stanowisko Komisji Zdrowia Senatu RP, wybrane instytucje tj.: Narodowe Centrum Profilaktyki Zdrowotnej S.A., Polski Komitet Zdrowego Stylu Życia, Narodowy Komitet Seniora oraz Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia – podjęły decyzję o stworzeniu ram prawnych dla działalności Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej.

Rada skupia wybitne osobowości, ekspertów i specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, profilaktyki i promocji zdrowia, administracji publicznej, nowych technologii i innych dziedzin.

Narodowa Rada Profilaktyki Zdrowotnej jest organem niezależnym, eksperckim, tworzącym przestrzeń dyskusji oraz animującym współpracę pomiędzy liderami nauki, administracji publicznej i samorządowej oraz instytucji wdrażających
nowe technologie w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia.

Stanowi platformę dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania i strategii działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia ogółu polskiego społeczeństwa. W oparciu o istniejącą synergię będzie integrować interesariuszy na rzecz realizacji projektów o charakterze strategicznym dla zdrowia publicznego, a także formułować rekomendacje dla instytucji publicznych w tym zakresie.

Naszą misją jest długotrwała zmiana stylu życia Polaków,
którą zamierzamy osiągnąć poprzez motywację do
wprowadzania i utrwalania nawyków prozdrowotnych
na każdym etapie życia.

ZADANIA NCPZ

Wdrożenie i realizacja najefektywniejszych rozwiązań służących zbudowaniu w Polsce jednolitego
i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej.

 

Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru profilaktyki zdrowia oraz ich wdrażanie i komercjalizacja.

 

Promowanie profilaktyki zdrowotnej jako narzędzia do poprawy jakości, wydłużenia życia, aktywizacji społecznej oraz skutecznej walki z konsekwencjami chorób cywilizacyjnych. 

Wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zarządzania zdrowiem i rozwoju spersonalizowanych
usług prozdrowotnych.

 

Wykorzystanie urządzeń monitorujących i technologii sztucznej inteligencji na potrzeby profilaktyki zdrowotnej
z elementami grywalizacji motywującej do trwałej zmiany stylu życia na rzecz poprawy zdrowia Polaków.

Oddziaływanie na zmianę trybu życia całej populacji Polski, profilując działania na dzieci i młodzież, osoby aktywne zawodowo, a także seniorów i wypracowanie poprzez to nowych mechanizmów dbałości każdego o swoje zdrowie.

Wykorzystanie potencjału społeczno-organizacyjnego jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli poprzez pełniejsze zagospodarowanie ich infrastruktury oraz upowszechnianie programów prozdrowotnych na rzecz wzrostu aktywności prozdrowotnej mieszkańców, przy współpracy z organizacjami pracodawców i wolontariatu.

Realizacja jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej przy wdrożeniu modelu finansowego opartego na mechanizmie pozyskania inwestorów zagranicznych,
a także absorpcji funduszy unijnych bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

 

Skonsolidowanie potencjału organizacyjnego, finansowego i merytorycznego samorządów wojewódzkich celem zbudowania platformy, która doprowadzi do upowszechnienia usług profilaktycznych we wszystkich gminach polskich, obejmując co najmniej 25 % mieszkańców.

Wykorzystanie i wdrożenie w innych państwach Unii Europejskiej rozwiązań przyjętych
w Polsce, przy zaangażowaniu międzynarodowych instytucji finansowych, w tym głównie ubezpieczeniowych.